• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 76582/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76582/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Vestal (Việt Nam)
Địa chỉ: KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. MST: 0102489171

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được 0907/VESTAL/2018 ngày 09/7/2018 của Công ty TNHH Công nghiệp Vestal Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Lut Thuế GTGT:

+ Tại Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“1. Có hóa đơn giá tr gia tăng hp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các t chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

- Căn cứ Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, như sau:

“Sa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sa đổi, b sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyn tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

- Căn cứ Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn như sau:

“2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng s tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn đ giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn l là loại hóa đơn bán hàng.

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 3322/TCT-CS ngày 21/8/2019.

Căn cứ các quy đnh trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty đã quyết toán thuế nhưng chưa hoàn hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế thì không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty đã nộp đủ số thuế GTGT truy thu đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê đất theo hp đồng mà Công ty TNHH Công nghiệp Vestal Việt Nam ký với Công ty TNHH NCI Việt Nam (năm 2011) và Công ty TNHH Kyoei Việt Nam (năm 2013), Công ty đã quyết toán hóa đơn vi cơ quan thuế, cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế để đóng mã số thuế do đó Công ty không được lập hóa đơn điều chỉnh đối với các hóa đơn Công ty đã lập và giao cho các bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng được sử dụng các phụ lục hợp đồng ký với Công ty TNHH công nghiệp Vestal Việt Nam, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN của năm tài chính phát sinh việc thanh toán cho Công ty TNHH Công nghiệp Vestal Việt Nam (Các bên nhận chuyển nhượng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT không có hóa đơn GTGT theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên)

Cục Thuế TP Hà Nội trả li để Công ty TNHH Công nghiệp Vestal Việt Nam biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;

-
Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76582/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 07/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 76582/CT-TTHT

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426508