• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7729/VPCP-KTN năm 2013 thực hiện lựa chọn nhà quản lý, khai thác bến cảng ODA Cái Mép và Thị Vải trong năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7729/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7729/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện lựa chọn nhà quản lý, khai thác các bến cảng ODA Cái Mép và Thị Vải trong năm 2013.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8822/BGTVT-KCHT ngày 26 tháng 8 năm 2013) về triển khai thực hiện lựa chọn nhà quản lý, khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải trong năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý triển khai thực hiện lựa chọn nhà quản lý, khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải (được đầu tư bằng nguồn vốn ODA) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, QHQT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7729/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7729/VPCP-KTN

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207817