• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 78406/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi bàn giao tài sản bảo đảm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 78406/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78406/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT khi bàn giao tài sản bảo đảm

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
(Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0101057919)

Trả lời công văn số 12894/PVB-K.QL&TCTTS ghi ngày 20/9/2019 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (viết tắt là PVcomBank) vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn c Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật v thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của B Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“3. Sửa đổi, b sung điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyn của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng đ t chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì t chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi t chức tín dụng bán tài sản phục vụ hot động kinh doanh nếu tài sản thuộc đi tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

…” ”

Căn cứ các quy định trên, trường hp doanh nghiệp vay vốn của PVcomBank có thế chấp tài sản bảo đảm là các căn hộ chung cư, các bên thực hiện thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, khi hết thời gian trả nợ, doanh nghiệp có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho PVcomBank để PVcomBank xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xut hóa đơn GTGT.

Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT8;
- Phòng DTPC;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78406/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 15/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 78406/CT-TTHT

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427395