• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp


 

Công văn 7898/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7898/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7898/VPCP-ĐMDN
V/v thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: y ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 835/UBQLV-NL ngày 24 tháng 6 năm 2019); ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 2696/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 7 năm 2019); Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2973/LĐTBXH-KHTC ngày 22 tháng 7 năm 2019); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5308/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 7 năm 2019); Tài chính (công văn số 9745/BTC-TCDN ngày 20 tháng 8 năm 2019), về việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công ty cổ phần PVI (PVI), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để làm cơ sở cho việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn của PVN tại các đơn vị thành viên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7898/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 03/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7898/VPCP-ĐMDN

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423847