• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 7903/QLD-MP năm 2016 về ghi nhãn mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 7903/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7903/QLD-MP
V/v ghi nhãn mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan

 

Phúc đáp công văn số 3412/TCHQ-GSQL đề ngày 22/4/2016 của Tổng cục Hải quan và số 589/GSQL-GQ1 đề ngày 28/4/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc ghi nhãn mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam và Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam, căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp ghi nhãn mỹ phẩm của doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 6877/QLD-MP đề ngày 29/4/2016 và số 7680/QLD-MP đề ngày 04/5/2015 gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi nhãn mỹ phẩm; Theo đó, tên sản phẩm ghi trên nhãn hàng hóa và các tài liệu khác có liên quan phải đảm bảo tính thống nhất (xin gửi kèm bản sao 02 công văn trên).

Căn cứ vào các quy định hiện hành và tài liệu khi tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu mỹ phẩm, cơ quan Hải quan xem xét và giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

Trên đây là một số ý kiến, Cục Quản lý Dược xin gửi để quý Cơ quan tham khảo.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7903/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ghi nhãn hàng hóa đối với mỹ phẩm

Cục Quản lý dược vừa có Công văn 7903/QLD-MP về việc ghi nhãn mỹ phẩm.

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn mỹ phẩm cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam và Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam, nay Cục Quản lý dược hướng dẫn như sau: tên sản phẩm ghi trên nhãn hàng hóa và các tài liệu khác có liên quan phải đảm bảo tính thống nhất (xin gửi kèm bản sao 02 công văn trên).

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành, cơ quan Hải quan xem xét và giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

Từ khóa: Công văn 7903/QLD-MP

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312728