• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 796/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 796/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBTW Mặt trận T quốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan của Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 168/BC-MTTW-BTT ngày 12 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các kiến nghị của Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Chính phủ tại Báo cáo trên và căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ để chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TCCV, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b
).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 796/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 796/VPCP-KTTH

2.285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302288