• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


 

Công văn 8145/BNN-TCTL năm 2019 về xây dựng Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 8145/BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8145/BNN-TCTL
V/v xây dựng Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm nước trong các hệ thống công trình thủy lợi ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù công tác quản lý, xử lý vi phạm gây ô nhiễm nước đã được UBND các cấp và các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thực hiện Quyết định 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3729/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/9/2019 phê duyệt “Đề án bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý” (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy lợi, địa chỉ truy cập như sau: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/Thong-tin-chuyen-de/Chuong-trinh-de-an-du- an/De-an-Du-an).

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lượng nước, tiến tới đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất, dân sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, tham khảo Đề án của Bộ nói trên, xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCTL (110).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8145/BNN-TCTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 30/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8145/BNN-TCTL

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428596