• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8178/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển giao độc quyền khai thác, quản lý bản ghi âm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 8178/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8178/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam
Địa chỉ: 99 Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1
Mã số thuế: 0305604905

Trả lời văn thư số 09/CV-RIAV-2016 ngày 12/7/2016 của Hiệp hội về chính sách thuế; Cục Thuế TP ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số 18115/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị cơ chế, chính sách đ qun lý thu thuế hoạt động chuyn nhượng vốn,

Trường hợp Hiệp hội (Bên A) ký hợp đồng chuyển giao độc quyn khai thác, quản lý bản ghi âm số 183-2013/Zing - Riav/QĐ ngày 01/7/2013 với Công ty cổ phần VNG (Bên B), tại hợp đồng có thỏa thuận Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B độc quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần các bản ghi (bản ghi phái sinh) để Bên B sử dụng khai thác kinh doanh tại lãnh thổ Việt Nam dưới các hình thức: Phân phối toàn bộ hoặc một phần bản ghi tới người sử dụng đầu cuối (người sử dụng đầu cuối không có bất kỳ quyền gì với bản ghi hoặc tải về), sao chép bản ghi cho bên thứ 3, quảng bá cho các sản phẩm của Bên A, cung cấp cho các mạng di động khác, toàn quyền phân phi, kinh doanh cho các đối tác thứ 3, lợi nhuận được phân chia theo doanh thu đối soát và thanh toán theo tháng dựa trên Biên bản đối soát số liệu và xác nhận doanh thu mà Bên B gửi cho Bên A, thời hạn hợp đồng có hiệu lực là 3 năm. Như vậy nội dung của hợp đồng nêu trên không phải là chuyển quyền sở hữu bản ghi do đó doanh thu từ hợp đồng này thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Cục Thuế TP thông báo cho Hiệp hội biết để thực hiện theo đúng quy đnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT s
3;
- Lưu (TTHT, HC).
1610- 2016/NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8178/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8178/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326037