• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Công văn 82/VPCP-CN năm 2019 về dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 82/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 14376/TTr-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2018) về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị định để phù hợp với tên gọi của Nghị định đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017; đồng thời, rà soát lại các quy định có liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thẩm quyền cửa lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa (bao gồm Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải) trong công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; trên cơ sở đó, hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, NC, NN, KGVX, TKBT, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 82/VPCP-CN

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404123