• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8208/TCHQ-QLRR năm 2014 bổ sung mục đích lựa chọn trên hệ thống VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8208/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8208/TCHQ-QLRR
V/v bổ sung mục đích lựa chọn trên hệ thống VCIS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện công văn số 7321/TCHQ-QLRR ngày 17/6/2014 về việc xử lý vướng mắc trên hệ thống VCIS, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc không có mã mục đích để thiết lập các tiêu chí theo chỉ đạo tại cấp Cục hải quan. Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã bổ sung mã mục đích lựa chọn áp dụng cho trường hợp này, cụ thể như sau:

1. Mã mục đích: QD3

2. Tên mục đích: Kiểm tra theo chỉ đạo cấp Cục hải quan

Trong quá trình áp dụng nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan, đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Loan, điện thoại số 0982771006) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Trưởng ban (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8208/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8208/TCHQ-QLRR

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237761