• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 8284/VPCP-KTN năm 2013 đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum và xây dựng đường tránh thành phố Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8284/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8284/VPCP-KTN
V/v đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum và xây dựng đường tránh thành phố Kon Tum

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 1683/UBND-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2013), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 9480/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6607/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 9 năm 2013), Tài chính (công văn số 12330/BTC-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013), về việc đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum và xây dựng đường tránh thành phố Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức quản lý, khai thác các tuyến đường và tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông trong khu vực. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét việc đầu tư, nâng cấp các đoạn tuyến nêu trên khi có điều kiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8284/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8284/VPCP-KTN

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209434