• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 82867/CT-HTr năm 2015 chính sách Thuế thu nhập cá nhân về xác định người phụ thuộc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 82867/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82867/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: VPĐD Sabic Innovative Plastics (Sea) tại Hà Nội
(Địa chỉ: tầng 15 số 1 Đào Duy Anh, Đng Đa, Hà Nội)
MST: 0102732443

Trả lời công văn số 01/2015/CV-CT của VPĐD Sabic Innovative Plastics (Sea) tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.

+ Tại Điểm d.4.4, khoản 1, Điều 9 quy định người phụ thuộc bao gồm:

“d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Điểm đ, khoản 1, Điều 9 quy định:

“đ) Cá nhân được tính người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đi với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đi với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

+ Tại Điểm g.4, khoản 1, Điều 9 quy định hồ sơ chng minh gồm:

“g.4) Đi với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hp người ph thuc trong đ tuổi lao đng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao đng như bản chp Giấy xác nhn khuyết tt theo quy định của pháp lut về người khuyết tt đi với người khuyết tt không có khả năng lao đng, bản chụp hồ sơ bệnh án đi với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác đnh được mối quan h của người np thuế với người ph thuc như:

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng s hộ khẩu).

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Căn cứ khoản 12, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phcó hiệu lực thi hành từ 20/12/2013 quy định:

“12. Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; tổ chức, cá nhân trả thu nhập đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; cá nhân khai thuế về người phải trực tiếp nuôi dưỡng và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có cam kết thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, 17/TNCN, 21a/XN-TNCN, 21b/XN-TNCN và 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc theo mẫu số 16-1/TB-MST ban hành kèm theo Thông tư này.”

Trường hợp người lao động là anh Trần Đức Lân có đăng ký người phụ thuộc (mối quan hệ với người phụ thuộc: Người phụ thuộc là người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật) trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động (bà Mai Thị Hợi, sinh năm 1971) nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC . Trong hồ sơ kèm theo công văn số 01/2015/CV-CT của VPĐD Sabic Innovative Plastics (Sea), bao gồm:

+ Giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động: bản chụp Giấy xác nhận đối tượng bảo trợ xã hội của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, xác nhận Bà Mai Thị Hợi là người khuyết tật nặng.

+ Bản tự khai của người nộp thuế (anh Trần Đức Lân) theo mẫu 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nhưng chưa có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Theo các quy định nêu trên, thì trường hợp của anh Trần Đức Lân chưa đủ điều kiện đăng ký người phụ thuộc.

Nội dung cụ thể, đề nghị VPĐD Sabic Innovative Plastics (Sea) tại Hà Nội liên hệ với phòng quản lý thuế Thu nhập cá nhân để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Sabic Innovative Plastics (Sea) tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82867/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 82867/CT-HTr

2.200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301888