• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 8304/BKHĐT-KTNN năm 2017 về hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8304/BKHĐT-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8304/BKHĐT-KTNN
V/v  hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTPT năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sử dụng nguồn NSNN của một số địa phương. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

- Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu các dự án, svốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

3. Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo văn bản số 5431/BKHĐT-KTNN ngày 04/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Các Vụ: TCTT, T
HKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTNN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8304/BKHĐT-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 10/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8304/BKHĐT-KTNN

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364910