• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền thuê đất thuê mặt nước

 

Công văn 833/BTC-QLCS năm 2015 báo cáo tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 833/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 833/BTC-QLCS
V/v báo cáo tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 46/2014/TT-BTC ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Để có cơ sở xem xét, giải quyết một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật; Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể nhng tồn tại, vướng mắc (nếu có) và đề xuất phương án xử lý liên quan đến việc tổ chức thực hiện một số nội dung, gồm:

- Tình hình thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (có ghi hoặc không ghi cụ thể mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư) nhưng nay mới nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

- Tình hình thực hiện miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TCT;
-
Các vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thoa

 

Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
...

9. Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 833/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Thị Thoa
Ngày ban hành: 20/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 833/BTC-QLCS

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278750