• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 834/QLCL-CL1 năm 2015 về thông tin khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 834/QLCL-CL1
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/QLCL-CL1
V/v thông tin khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 30/3/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công thư số Ref. Ares (2015)1308322 - 25/03/2015 của Cơ quan thẩm quyền EU giải thích về khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU theo quy định số 1169/2011/EC ngày 25/10/2011 của Liên minh Châu Âu. Theo nội dung của công thư này, Cơ quan thẩm quyền EU khẳng định: Khối lượng tịnh (Net weight) của sản phẩm được mạ băng là khối lượng tịnh của sản phẩm không bao gồm khối lượng nước mạ băng và phải được thể hiện không những trên nhãn hàng hóa mà còn trên chứng thư kèm theo lô hàng (chi tiết xem văn bản gửi kèm). Về việc này, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Thực hiện đúng quy định số 1169/2011/EC ngày 25/10/2011 của Liên minh Châu Âu khi đăng ký, kiểm tra chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để cập nhật và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định 1169/2011/EC nêu trên khi xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

- Trường hợp các cơ quan kiểm soát cửa khẩu thuộc EU tiếp tục có văn bản liên quan đến việc khai báo khối lượng tịnh trong chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu không đúng với quy định 1169/2011/EC, đề nghị doanh nghiệp thông báo về Cục để có biện pháp xử lý, phản hồi với Cơ quan thẩm quyền EU.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

- Chuyển tiếp văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU trên địa bàn. Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản này.

- Ngừng thể hiện thông tin khối lượng tịnh (Net weight) bao gồm cả khối lượng mạ băng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày ban hành văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan CL Trung bộ/Nam bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 834/QLCL-CL1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 834/QLCL-CL1

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286358