• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 838/QLCL-CL2 năm 2015 về hiệu lực của Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 838/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838 /QLCL-CL2
V/v hiệu lực của Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Phúc đáp văn bản số 70/CCQLCL-CL ngày 20/3/2015 của Chi cục về đề nghị trả lời xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn của Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP:

Trong giai đoạn chuyển tiếp của việc áp dụng quy định mới Giấy xác nhận kiến thức ATTP thay thế quy định Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; và do việc còn thiếu các văn bản pháp luật hướng dẫn thì việc xác định thời hạn của Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP như sau:

- Nếu Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP có thời hạn thì công nhận hiệu lực tương đương Giấy xác nhận kiến thức ATTP theo thời hạn.

- Nếu Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP không có thời hạn thì công nhận hiệu lực tương đương Giấy xác nhận kiến thức ATTP 3 năm kể từ ngày được cấp

2. Triển khai việc cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP

Căn cứ quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (có hiệu lực từ ngày 26/5/2014); thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 17/01/2015) và Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Cục đề nghị các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh/ Tp trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra và xác nhận kiến thức về ATTP cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo các quy định hiện hành (bao gồm cả quy định giai đoạn chuyển tiếp nói trên)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Chi cục QLCL NLTS;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 838/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 838/QLCL-CL2

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269836