• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 84527/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế bán hàng thu ngoại tệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 84527/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84527/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanoi Steel Center
(Địa chỉ: Lô M5B, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội;
MST: 0101304653)

Trả lời phiếu chuyển số 1223/PC-TCT ngày 20/11/2015 của Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 01-181164-15/CV-HSC ngày 18/11/2015 của Công ty TNHH Hanoi Steel Center hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, b sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể:

““4. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

... 3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào ca Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời đim phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014”.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

+ Tại khoản 2e, Điều 16 hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hóa đơn.

e) Đng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tng s tiền thanh toán được ghi bng nguyên tệ, phn chữ ghi bng tiếng Việt…”.

+ Tại khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Hanoi Steel Center được phép bán hàng thu ngoại tệ từ ngày 01/01/2015 thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, Công ty thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn khi xuất bán hàng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 27/02/2015 (ngày ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC) theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn nhưng chưa điều chỉnh lại theo hướng dẫn nêu trên thì Công ty được lựa chọn điều chỉnh hóa đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính nêu trên.

Trường hp từ ngày 27/02/2015, Công ty vẫn ghi tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn thì Công ty phải thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Để đơn giản và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận cho doanh nghiệp lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn của một khách hàng cho mỗi tháng, kèm bảng kê chi tiết các hóa đơn lập sai của tháng đó.

Công ty TNHH Hanoi Steel Center phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các hóa đơn được lập nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hanoi Steel Center biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84527/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 84527/CT-HTr

2.137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302519