• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới


 

Công văn 8458/VPCP-KTN năm 2015 về chỉ đạo các tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8458/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8458/VPCP-KTN
V/v chỉ đạo các tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Cao Bằng, Bắc Kạn, và Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7896/TTr-BNN-VPĐP ngày 25 tháng 9 năm 2015) về việc chỉ đạo đối với 04 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ (Giao thông vận tải, Y tế, Công an) được Ban Chỉ đạo phân công theo dõi các tỉnh đến nay chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới và các Bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp hỗ trợ cho các xã, nhất là xã có khả năng về đích trong năm 2015 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ), trong đó lưu ý việc tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các tỉnh nói trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung, ứng vốn 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các tỉnh trên để tối thiểu mỗi tỉnh có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: TC, GTVT, Y tế, CA;
- VPĐP NTM, cố vấn BCĐ Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8458/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8458/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295248