• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


Văn bản pháp luật về Vốn ODA vốn ưu đãi nước ngoài

 

Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8524/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8524/VPCP-QHQT
V/v cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6318/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 9 năm 2020, để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (dự kiến tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7494/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện cập nhật Báo cáo, trong đó:

- Tập trung chính vào tình hình thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2020, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài trong những tháng còn lại của năm 2020;

- Phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung báo cáo tóm tắt kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020.

2. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ số liệu vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết nhưng chưa rút vốn, giải ngân với Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển, gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện các nội dung trên, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 14 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP,
Các Vụ: KTTH, NN, CN, QHĐP, TKBT, TH, PL;
- Lưu: VT, QHQT. HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8524/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8524/VPCP-QHQT

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455473