• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 866/VPCP-KTTH năm 2016 trả lời Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 866/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/VPCP-KTTH
V/v trả lời Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán tại PVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 19578/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc báo cáo một số nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ thẩm quyền và pháp luật hiện hành để trả lời Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 866/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 866/VPCP-KTTH

2.210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302605