• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 878/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 878/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 715/HQHCM-GSQL của đơn vị nêu vướng mc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo có C/O điện tử nhưng cơ hải quan kiểm tra trên hệ thống không thấy dữ liệu và doanh nghiệp có xuất trình C/O bản giấy thì đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiến hành thủ tục xác minh C/O theo quy định.

- Đối với các C/O cấp điện tử có thông tin khai báo trên C/O không hợp lệ: đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại công văn số 638/GSQL-GQ4 ngày 08/3/2018 để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 878/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 27/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 878/GSQL-GQ4

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378530