• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8855/BCT-ĐL năm 2017 về phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 8855/BCT-ĐL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8855/BCT-ĐL
V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện

Trong thời gian vừa qua, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tỉnh thường xuyên đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch thuần túy dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp mà chưa có cách tiếp cận, nghiên cứu tổng thể về khai thác tiềm năng thủy điện, chưa thực sự phù hợp với quy hoạch điện lực của Tỉnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

Để quản lý hiệu quả quy hoạch thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 5102/BCT-TCNL ngày 09 tháng 6 năm 2017, trong đó chỉ đạo chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các DATĐ có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.

- Việc xem xét để bổ sung các DATĐ vừa và nhỏ vào quy hoạch phải tuân thủ các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương và đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực của Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tờ trình và hồ sơ quy hoạch bổ sung nguồn thủy điện vừa và nhỏ trình đồng bộ trong Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (theo kỳ quy hoạch 5 năm). Bộ Công Thương sẽ xem xét thẩm định song song Quy hoạch thủy điện vừa, nhỏ và Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có có tiềm năng phát triển thủy điện phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở CT các tỉnh có DATĐ;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8855/BCT-ĐL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8855/BCT-ĐL

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365063