• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 8917/VPCP-KGVX năm 2016 ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của Chính phủ tới các vị Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8917/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8917/VPCP-KGVX
V/v ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của Chính phủ tới các vị Đại biu Quc hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về các báo cáo của Chính phủ gửi các vị Đại biểu Quốc hội nghiên cứu về việc đánh giá về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đánh giá công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và dự kiến kỳ thi năm 2017; kết quả triển khai mô hình trường học mới; việc đưa các môn học ngoại ngữ vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Tờ trình số 768/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thông qua các báo cáo kèm theo tờ trình nêu trên;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi các vị Đại biểu Quc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- y ban VHGDTNTN&NĐ ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), ĐND.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8917/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8917/VPCP-KGVX

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326297