• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 894/UBND-XD thực hiện công việc liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về Công văn 894/UBND-XD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/UBND-XD
V/v Thực hiện các công việc liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bắc Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Bắc Giang;
- Sở Xây dựng.

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 603/BXD-KTQH ngày 09/4/2013 về việc góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

UBND thành phố Bắc Giang và Đơn vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang, cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai, nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian vừa qua; phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong thời gian tới để thực hiện các công việc liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung; nghiêm túc, xem xét đánh giá lại Đồ án và thực hiện các ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 603/BXD-KTQH ngày 09/4/2013. Hoàn thiện Đồ án để xin ý kiến Bộ Xây dựng và trình duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, xong trong tháng 5/2013.

Sở Xây dựng đôn đốc, phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang và Đơn vị tư vấn lập đồ án trong việc nghiên cứu, làm rõ, bổ sung chỉnh sửa các nội dung liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang; nghiên cứu, xem xét kỹ các nội dung của Đồ án và tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc xin ý kiến Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi đã làm rõ, bổ sung chỉnh sửa các nội dung liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Nguyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 894/UBND-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Hữu Nguyên
Ngày ban hành: 17/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 894/UBND-XD

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183095