• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Công văn 898/BGDĐT-GDĐH về rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ GI�O DỤC V� Đ�O TẠO
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 898/BGDĐT-GDĐH
V/v r� so�t, cung cấp v� c�ng bố th�ng tin tuyển sinh ĐH hệ ch�nh quy; CĐSP, TCSP hệ ch�nh quy năm 2018.

H� Nội, ng�y 09 th�ng 3 năm 2018

 

K�nh gửi:

- C�c đại học, học viện, trường đại học;
- C�c trường cao đẳng đ�o tạo gi�o vi�n;
- C�c trường trung cấp đ�o tạo gi�o vi�n;
- C�c trường sĩ quan đ�o tạo tr�nh độ đại học.

Để c� th�ng tin đầy đủ, ch�nh x�c của c�c đại học, học viện; c�c trường đại học, c�c trường sĩ quan đ�o tạo tr�nh độ đại học v� c�c trường cao đẳng, trung cấp c� ng�nh đ�o tạo gi�o vi�n (sau đ�y gọi chung l� c�c trường) trong kỳ tuyển sinh ch�nh quy năm 2018 tr�nh độ đại học; tr�nh độ cao đẳng, trung cấp c� ng�nh đ�o tạo gi�o vi�n (sau đ�y gọi chung l� ĐH, CĐSP, TCSP) phục vụ c�ng t�c x�y dựng phần mềm x�t tuyển ĐH, CĐSP, TCSP v� tạo điều kiện thuận lợi cho th� sinh trong việc chọn trường v� ng�nh đ�o tạo đăng k� x�t tuyển, Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo y�u cầu c�c trường r� so�t, cung cấp v� c�ng bố th�ng tin tuyển sinh ch�nh quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 theo y�u cầu cụ thể sau đ�y:

1. Đề �n tuyển sinh:

Tất cả c�c trường đều phải x�y dựng v� c�ng khai Đề �n tuyển sinh tr�n trang th�ng tin điện tử của trường v� tr�n Cổng th�ng tin tuyển sinh của Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo (GDĐT) trước khi th� sinh đăng k� dự thi kỳ thi THPT quốc gia; chịu tr�ch nhiệm giải tr�nh về c�c nội dung của Đề �n; đồng thời, gửi Đề �n về Bộ GDĐT để phục vụ c�ng t�c thanh tra, kiểm tra.

Đề �n tuyển sinh được x�y dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 k�m theo C�ng văn n�y, đảm bảo c�c y�u cầu sau:

- Cung cấp đầy đủ c�c th�ng tin cơ bản về: trường, ng�nh đ�o tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đ�o tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng vi�n, hợp t�c với doanh nghiệp, việc l�m của sinh vi�n sau tốt nghiệp...); c�c th�ng tin về tuyển sinh của cơ sở đ�o tạo (kết quả tuyển sinh của 3 năm liền trước năm tuyển sinh để tham khảo; c�c th�ng tin cụ thể của năm tuyển sinh) v� c�c nội dung kh�c theo Phụ lục 1 k�m theo C�ng văn n�y;

- Quy định điều kiện nhận đăng k� x�t tuyển; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu v�o của trường;

- Quy định r� việc sử dụng hay kh�ng sử dụng kết quả miễn thi m�n ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế x�t c�ng nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để x�t tuyển;

- Đối với trường đ�o tạo sư phạm x�t tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp phải quy định r� c�ch thức x�t tuyển v�o ng�nh học ph� hợp;

- Đối với c�c ng�nh năng khiếu thuộc khối ng�nh văn h�a - nghệ thuật, điểm x�t tuyển của c�c m�n văn h�a phải đ�p ứng y�u cầu tối thiểu để ho�n th�nh chương tr�nh phổ th�ng v� được Bộ Văn h�a, Thể thao v� Du lịch, Bộ GDĐT chấp thuận.

2. Th�ng tin phục vụ tuyển sinh hệ ch�nh quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018:

- Nội dung th�ng tin phục vụ tuyển sinh hệ ch�nh quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 theo mẫu tại Phụ lục 2,3 (được tải về từ Cổng th�ng tin điện tử của Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn) k�m theo c�ng văn n�y, y�u cầu ghi đầy đủ những th�ng tin cần thiết, đảm bảo ch�nh x�c, ngắn gọn, đ�ng cấu tr�c v� thống nhất với nội dung Đề �n tuyển sinh ri�ng của trường c�ng bố v� phải chịu tr�ch nhiệm về c�c th�ng tin đ� b�o c�o v� c�ng bố.

- Trong thời gian 10 ng�y, kể từ khi Quy chế tuyển sinh ch�nh quy tr�nh độ đại học; tr�nh độ cao đẳng nh�m ng�nh đ�o tạo gi�o vi�n năm 2018 được ban h�nh, y�u cầu c�c trường gửi Đề �n tuyển sinh của trường v� Th�ng tin phục vụ c�ng t�c tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 về Bộ GDĐT (qua Vụ Gi�o dục Đại học) theo h�nh thức chuyển ph�t nhanh gửi về địa chỉ: Vụ Gi�o dục Đại học - Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai B� Trưng, H� Nội; đồng thời gửi file dữ liệu (đề �n gửi file word v� pdf, th�ng tin phục vụ tuyển sinh gửi file excel) qua E-mail theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn.

3. Trước khi th� sinh đăng k� dự thi kỳ thi THPT quốc gia, c�c trường phải c�ng bố c�ng khai v� cập nhật th�ng tin của Đề �n tuyển sinh của Trường l�n trang th�ng tin điện tử của Trường v� Cổng th�ng tin tuyển sinh của Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo tại địa chỉ thituyensinh.vn hoặc tuyensinh.moet.edu.vn.

4. Mọi vướng mắc cần trao đổi về chỉ ti�u v� đề �n tuyển sinh xin li�n hệ trực tiếp với Vụ Gi�o dục Đại học, Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo (chuy�n vi�n ch�nh Ho�ng Th�y Nga), điện thoại: 024.38692392; E-mail: htnga@moet.gov.vn.

Mọi th�ng tin cần hướng dẫn về việc đăng tải đề �n tuyển sinh l�n Cổng th�ng tin của Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo xin li�n hệ với Cục C�ng nghệ th�ng tin (qua chuy�n vi�n Nguyễn Đức Việt) điện thoại 024.38695712 (m�y lẻ 202); E-mail: ducviet@moet.gov.vn.

Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo y�u cầu c�c trường thực hiện đ�ng v� đầy đủ c�c nội dung của c�ng văn n�y./.

 


Nơi nhận:
- Như tr�n;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC (để ph/h)
- Cục CNTT (để ph/h);
- Cục QLCL (để
ph/h);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ph�c

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 898/BGDĐT-GDĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 898/BGDĐT-GDĐH

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376920