• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 899/UBDT-KHTC năm 2018 công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 899/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/UBDT-KHTC
V/v công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 5157/BKHĐT-PTDN ngày 30/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV. Sau khi nghiên cứu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, không trực tiếp quản lý ngành, lĩnh vực kinh tế, không có doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, nên không thực hiện công tác hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, không có dịch vụ tư vấn và mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với lý do nêu trên, Ủy ban Dân tộc đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư không yêu cầu Ủy ban Dân tộc báo cáo các công tác liên quan đến doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 899/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 13/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 899/UBDT-KHTC

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391014