• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ

 

Công văn 901/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 901/BGDĐT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Nhằm khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC) đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2. In các biểu mẫu thống kê, tổng hợp…(đầu ra) của hệ thống, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu theo các cấp học của địa phương; góp ý với Ban điều hành Đề án của Bộ về các biểu mẫu đầu ra (nếu có) để đáp ứng nhu cầu quản lý PCGD-XMC của các địa phương.

3. Báo cáo kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã tại địa phương.

4. Báo cáo kết quả thực hiện: tổ chức tập huấn, điều tra, nhập dữ liệu, tổng số phiếu được nhập vào hệ thống.

5. Cung cấp các thông tin về: đơn vị chủ trì triển khai hệ thống, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ…

6. Phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc khi triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở địa phương; những đề xuất liên quan đến việc triển khai ở cơ sở.

Nhận được Công văn này yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo các nội dung trên về Ban điều hành Đề án (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15 tháng 3 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX (để phối hợp chỉ đạo và thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 901/BGDĐT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 901/BGDĐT-KHTC

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
222483