• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tố cáo


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Công văn 9025/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9025/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9025/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.

Về các kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại Báo cáo số 210/BC-MTTW-ĐCT ngày 19 tháng 10 năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, trả lời xử lý các kiến nghị (tại Báo cáo kèm theo), có văn bản gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan trong tháng 11 năm 2020; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, V.I, TCCV, NN, NC; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9025/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9025/VPCP-QHĐP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456325