• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đường sắt


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng đường sắt

 

Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9056/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9056/VPCP-CN
V/v Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5877/TTr-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2019), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 10328/BTC-QLCS ngày 03 thng 9 năm 2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5268/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019), Bộ Tư pháp (văn bản số 2686/BT-PLDSKT ngày 18 tháng 9 năm 2019), y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1004/UBQLV-CNHT ngày 25 tháng 7 năm 2019), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 2053/ĐS-KTKT ngày 05 tháng 7 năm 2019) về phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện dự thảo Đề án bảo đảm tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư được quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, cc PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9056/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9056/VPCP-CN

455

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425757