• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


 

Công văn 9128/VPCP-NN năm 2018 về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9128/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9128/VPCP-NN
V/v kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 6325/TTr-BNN-KH ngày 16 tháng 8 năm 2018 về Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên về Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; thời gian tổ chức Hội nghị vào khoảng từ ngày 6-18 tháng 10 năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp dự và chủ trì Hội nghị;

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung và công tác hậu cần, đảm bảo Hội nghị thiết thực và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2403/VPCP-NN ngày 15 tháng 3 năm 2018; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trước khi tổ chức Hội nghị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, CT, KHCN, YT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03). PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9128/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9128/VPCP-NN

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395494