• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Công văn 914/TTg-CN năm 2019 về chủ trương lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 914/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/TTg-CN
V/v chủ trương lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt QHC đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản số 1548/UBND-KT ngày 06 tháng 6 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1492/BXD-QHKT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về chủ trương lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đến năm 2040, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tnh Bình Phước trong quá trình lập, thm định và trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành bảo đảm theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (2b)
Nghĩa (10).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 914/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 914/TTg-CN

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426258