• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thú y


 

Công văn 9205/BNN-TY tổ chức triển khai thi hành Luật Thú y năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 9205/BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9205/BNN-TY
V/v tổ chức triển khai thi hành Luật thú y năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật thú y năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Trong tháng 10 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật thú y năm 2015 trong toàn quốc.

Để việc triển khai thi hành Luật thú y đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) thực hiện một số việc sau đây:

1. Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thú y năm 2015

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thú y năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

b) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật thú y cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất;

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên pháp luật và lãnh đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác thú y ở địa phương.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát các nội dung cần phải thực hiện đã được quy định trong Luật thú y đối với các công việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì thực hiện (bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn; xây dựng và tổ chức thực hiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; chương trình giám sát, khống chế dịch bệnh động vật; bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, tiêu hủy thuốc thú y vô chủ; xây dựng quy hoạch giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung,...);

b) Chỉ đạo cơ quan thú y địa phương rà soát, chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, con người để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc; hành nghề thú y (nhất là một số công việc mới được giao cho cơ quan thú y thực hiện như giám sát dịch bệnh động vật, đề nghị công bố dịch của trạm thú y huyện,...)

3. Về kinh phí triển khai Luật thú y năm 2015

Tạo điều kiện bố trí kinh phí cho việc triển khai, phổ biến tuyên truyền Luật thú y trong năm 2015 - 2016.

Trên đây là một số nội dung về triển khai thi hành Luật thú y năm 2015, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 01/7/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY (ph-135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9205/BNN-TY   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 09/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Việc triển khai thi hành Luật Thú y năm 2015 đươc thực hiện thông qua các hoạt động sau:

  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thú y trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y;
  • Rà soát các nội dung cần phải thực hiện đã được quy định trong Luật thú y (bố trí nhân viên thú y; xâydựng và tổ chức thực hiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; chương trình giám sát, phòng, chống và khống chế dịch bệnh động vật; bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật, ...)
  • Tạo điều kiện bố trí kinh phí cho việc triển khai, phổ biến tuyên truyền Luật thú y trong năm 2015 - 2016.

Công văn 9205/BNN-TY ban hành ngày 09/11/2015.

Từ khóa: Công văn 9205/BNN-TY

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302506