• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 9220/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế đối với tờ khai hủy trên hệ thống kế toán tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9220/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9220/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với tờ khai hủy trên hệ thống KTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện công văn số 4574/TCHQ-TXNK ngày 25/4/2014 về việc xử lý tiền thuế trên hệ thống kế toán tập trung đối với các tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phát sinh vướng mắc khi xử lý tiền thuế đối với các tờ khai hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp các Đội Thủ tục cách xa Chi cục từ 10km trở lên, được cấp mã hải quan riêng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố giao Chi cục Hải quan để các Đội Thủ tục thực hiện xử lý hủy thông báo thuế trên hệ thống Kế toán thuế tập trung đối với các tờ khai hủy và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc quản lý chặt chẽ việc hủy thông báo thuế trên hệ thống Kế toán thuế tập trung.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9220/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9220/TCHQ-TXNK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241015