• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống rửa tiền


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9223/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9223/VPCP-NN
V/v bài viết “Chống rửa tiền qua BĐS và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính ngày 17 tháng 9 năm 2019 có bài viết: Chống "rửa tiền" qua BĐS và khoảng trống có phản ánh: Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kinh doanh BĐS là phù hp với chức năng quản lý. Nhưng kinh doanh BĐS phải hiểu là bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, nhưng việc đăng ký BĐS sau giao dịch thực hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy, khoảng trống pháp luật là không có sự tham gia của các văn phòng đăng ký đất đai, nơi thực hiện cuối cùng các đăng ký giao dịch BĐS...

Về nội dung Báo phản ảnh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, TC (kèm bản chụp bài báo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TKBT, TH;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9223/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9223/VPCP-NN

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426016