• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

 

Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9247/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9247/VPCP-CN
V/v Đ án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Công an,
Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6413/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 7 năm 2019), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản s 3048/TCTCHKVN-TCKT ngày 29 tháng 7 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5552/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 11231/BTC-QLCS ngày 24 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3106/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 8 năm 2019), Công an (văn bản số 2078/BCA-ANKT ngày 30 tháng 7 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 8421/BQP-TC ngày 06 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4117/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2019); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1266/UBQLV-CNHT ngày 05 tháng 9 năm 2019) và về việc phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đ án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ,
PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9247/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9247/VPCP-CN

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426199