• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 931/TCHQ-GSQL năm 2019 về xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 931/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/TCHQ-GSQL
V/v xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3999/HQQN-GSQL ngày 27/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nhập khẩu lô hàng khai báo là sắt thép phế liệu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương theo tờ khai hải quan số 102150359401/A11 ngày 03/8/2018, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường đối chiếu với kết quả kiểm tra, giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 tại chứng thư giám định số 18/NV1/GĐ/0371 ngày 11/12/2018 và Cục Kiểm định Hải quan tại báo cáo số 1740/BC-KĐHQ ngày 31/8/2018 thì chưa đủ cơ sở để xác định mặt hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương tại tờ khai hải quan số 102150359401/A11 ngày 03/8/2018 là phế liệu.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xem xét thực hiện giải phóng hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Giao Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp Cục Kiểm định Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước có chức năng giám định chuyên ngành (nếu cần) để xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu của Công ty làm cơ sở xem xét giải quyết thủ tục thông quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục, Vụ: KĐHQ, Thuế XNK, ĐTCBL, PC (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 33. Giải phóng hàng

Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và được hướng dẫn cụ thể như sau:
...
2. Đối với trường hợp giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan

a.1) Khai thông tin đề nghị giải phóng hàng trên Tờ khai hải quan theo hướng dẫn khai báo tại phụ lục II kèm Thông tư này; Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thì ghi “Đề nghị giải phóng hàng” tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan;

a.2) Thực hiện nộp thuế hoặc bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, tự tính thuế;

a.3) Thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Cơ quan hải quan kiểm tra các điều kiện giải phóng hàng và phản hồi cho người khai hải quan;

b.2) Căn cứ kết quả giám định, phân loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo cho người khai hải quan để khai bổ sung (nếu có);

b.3) Trường hợp phải khai bổ sung mà người khai hải quan không thực hiện việc khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định tại điểm b.7 khoản 3 Điều 20 Thông tư này;

b.4) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ đề nghị của người khai hải quan, hồ sơ hải quan để quyết định việc giải phóng hàng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 931/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 18/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 931/TCHQ-GSQL

528

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407003