• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9321/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9321/VPCP-KSTT
V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 35/TTr-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét lược bỏ những nội dung quá chi tiết (chuyển thành tài liệu hướng dẫn) để bảo đảm tính mở và tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời cần cân nhắc việc Bộ thẩm định kiến trúc của các Bộ, ngành, địa phương. Nếu Bộ thấy buộc phải thẩm định để bảo đảm nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính về Chính phủ điện tử của Bộ trưởng thì cần quy định rõ thời hạn để không bị ách tắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
-
VPCP: BTCN,
Các Vụ, đơn vị: PL, KGVX, HC, TH, TTĐT, TTTH;
-
Lưu: VT, KSTT (2). VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9321/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9321/VPCP-KSTT

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426201