• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 935/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2959/HQLS-TXNK ngày 28/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 23.09, nhóm 33.02, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Mặt hàng có bản chất là chế phẩm dùng để tạo hương cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 33.02, mã số 3302.90.00.

2. Về việc xử lý thuế:

Trường hợp lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai báo (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), mà chưa đúng mã số theo hướng dẫn phân loại nêu trên thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn tại mục 1 công văn này để rà soát, kiểm tra và thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế theo quy định và không xem xét xử lý lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 935/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 935/TCHQ-TXNK

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375082