• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hành chính công


 

Công văn 9445/VPCP-PL năm 2017 về văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9445/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9445/VPCP-PL
V/v Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật HCC

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4558/BNV-PC ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về nội dung tổng hợp, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự án Luật;

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật theo hướng:

a) Tuy đã được được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án Luật có nhiu vn đ chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nht là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành Luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật này là chưa cần thiết;

b) Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh và Ban soạn thảo trong việc đề xuất và chủ trì xây dựng dự án Luật. Những kết quả nghiên cứu xây dựng dự án Luật có giá trị sẽ được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sử dụng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

3. Sau khi được hoàn thiện, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật gửi Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công;
- Các Bộ: TP, TC, NG, TT&TT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TK, TCCV, KSTT, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9445/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9445/VPCP-PL

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
360805