• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Công văn 9512/VPCP-KGVX năm 2013 Đề án truyền thông xây dựng xã hội học tập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9512/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9512/VPCP-KGVX
V/v Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Tờ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 31/TTr-BTTTT ngày 12 tháng 7 năm 2013) về việc phê duyệt Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng:

1. Tận dụng tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền. Xây dựng chuyên mục về giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm sự phối hợp với các Bộ có liên quan (theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020) trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung thông tin tuyên truyền.

2. Lưu ý lựa chọn các hoạt động tuyên truyền phù hợp với mục tiêu của Đề án, từ đó xác định việc phân bổ kinh phí cho từng nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9512/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9512/VPCP-KGVX

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
213075