• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 952/VPCP-KGVX năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 952/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/VPCP-KGVX
V/v chức năng, nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 248/BGTVT-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2018) về chức năng, nhiệm vụ, định biên của Ban Xây dựng 64, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu hồ sơ (bản chụp kèm theo) và thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 13408/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Phó TTg (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; Vụ TH;
- Lưu: VT
, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 952/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 952/VPCP-KGVX

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373811