• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 9582/VPCP-QHQT năm 2016 về quan hệ Việt Nam - Ngân hàng Thế giới và chuẩn bị dự án cho năm tài chính 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9582/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9582/VPCP-QHQT
V/v quan hệ Việt Nam - WB và chuẩn bị dự án cho năm tài chính 2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Căn cứ Công thư ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về quan hệ đối tác giữa WB và Việt Nam và chuẩn bị dự án cho năm tài chính 2017 (văn bản), tiếp theo văn bản số 8119/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về chuẩn bị đàm phán các chương trình, dự án vay vốn WB tài khóa 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan:

- Soạn thảo Khung Đối tác Chiến lược Quốc gia (CPF) với WB phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ta trong cùng thời kỳ;

- Đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị và trình phê duyệt các chương trình, dự án do WB tài trợ, trong đó chú ý những công việc chậm trễ cần xử lý gấp như nêu trong thư của WB.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác định cơ chế tài chính cụ thể của các chương trình, dự án vay vốn WB, giảm thiểu tình trạng chậm trễ do không xác định được cơ chế tài chính.

3. Yêu cầu các Bộ liên quan chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để chậm trễ kéo dài như phản ánh của WB, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp giao ban kiểm tra, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9582/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9582/VPCP-QHQT

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329054