• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách trợ giúp xã hội


Văn bản pháp luật về Cơ sở trợ giúp xã hội

 

Công văn 961/LĐTBXH-SASSP năm 2019 về duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 961/LĐTBXH-SASSP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/LĐTBXH-SASSP
V/v duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ v việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế gii (Dự án), trong khuôn khổ Dự án, t năm 2014 đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã triển khai đồng bộ các hoạt động để xây dng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội (MIS POSASoft) và bàn giao cho các địa phương tại cấp tỉnh và cấp huyện trên phạm vi toàn quốc bao gồm: Phần mềm; CSDL gốc về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội năm 2015; Cập nhật CSDL hàng năm từ 2016-2018. Đào tạo cho người quản trị và sử dụng hệ thống và Trang bị thiết bị công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Để đảm bảo CSDL và MIS POSASoft được vận hành tốt với cơ sở pháp lý đầy đủ, đặc biệt là hoạt động cập nhật CSDL từ năm 2019 trở đi tại các địa phương, các đơn vị liên quan thuộc Bộ đang trong giai đoạn hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ký ban hành Thông tư xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trong thời gian tới.

Đồng thời, để hệ thống được duy trì hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trợ giúp xã hội và giảm nghèo của ngành LĐ-TB&XH cũng như các địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH và các Sở/ ban, ngành liên quan:

1. Thống nhất sử dụng phần mềm và hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội (MIS POSASoft) để đảm bảo tính đồng bộ chung trên toàn quốc.

2. Chủ động cập nhật thông tin về đối tượng và kết quả thực hiện các chính sách về trợ giúp xã hội và giảm nghèo của địa phương vào cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội từ năm 2019.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ: Cục BTX
H, Vụ KHTC, VPQGGN, TTTT;
- Sở LĐTBXH các t
nh/ thành phố;
- Ngân hàng Thế giới;
- L
ưu: VT, Ban QLDA.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 961/LĐTBXH-SASSP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 961/LĐTBXH-SASSP

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410967