• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC năm 2016 đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 962/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/LĐTBXH-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục An toàn lao động;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Người có công;
- Vụ Tổ chức cán bộ.

 

Thực hiện Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Ngày 15/5/2015, Bộ đã có Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2015 Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 1641/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2015 về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phân công trách nhiệm cho các đơn vị triển khai các nội dung công việc theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều nội dung đã phân công nhưng các đơn vị chưa hoàn thành theo thời gian quy định.

Đ tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo phân công nhiệm vụ tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg , Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Tập trung chỉ đạo các bộ phn chuyên môn xây dựng, hoàn thiện trình Bộ đối với các nội dung công việc đã phân công tại Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH; đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng phụ trách trước khi trình Bộ phê duyệt.

2. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo Bộ (đ
b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 962/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 962/LĐTBXH-KHTC

2.312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307143