• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 9630/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc áp mã số và truy thu thuế mặt hàng cá thu, cá nục hoa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9630/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9630/TCHQ-TXNK
V/v vưng mắc áp mã s và truy thu thuế mặt hàng cá thu, cá nục hoa

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh,

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2210/HQHCM-TXNK ngày 15/8/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về vướng mắc đối với việc áp mã số và truy thu thuế mặt hàng cá thu, cá nục hoa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì dòng hàng 0303.54.00 Makerel (Scomber scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus) được dịch là Cá thu (Scomber scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus).

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, dòng hàng 0303.54.00 Makerel (Scomber scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus) được dịch là mục hoa (Scomber scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus).

Mô tả hàng hóa của dòng hàng có hai phần: phần tên tiếng Anh thông thường và phần tên khoa học. Việc sửa đổi tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC là sửa đổi mô tả nội dung dịch tiếng Việt của tên tiếng Anh thông thường, bản chất hàng hóa theo tên khoa học không thay đổi.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Trong trường hợp đối với mặt hàng cá nêu trên mà việc áp dụng tên tiếng Anh thông thường và tên tiếng Việt chưa rõ ràng thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh áp dụng tên khoa học (Scomber scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus) làm căn cứ để phân loại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 6. Phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt
...

2. Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Tổng cục Hải quan thực hiện công khai các tài liệu ở khoản 1, khoản 2 Điều này trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9630/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9630/TCHQ-TXNK

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328540