• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9762/VPCP-QHQT năm 2016 triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Xu-đăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9762/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9762/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 2 UBHH Việt Nam - Xu-đăng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel;
- Tổng Công ty lương thực Miền Bắc.

 

Xét đề nghcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8967/BNN-HTQT ngày 25 tháng 10 năm 2016 về việc triển khai kết quả Kỳ hp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 2 Việt Nam - Xu-đăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Xu-đăng.

2. Các Bộ và cơ quan liên quan triển khai thực hiện kết quả Kỳ họp lần thứ 2; nghiên cứu, xem xét việc đàm phán về các biên bản thỏa thuận do phía Xu-đăng đề xuất được ghi tại Biên bản Kỳ họp.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc các Bộ và cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác nêu tại Biên bản Kỳ họp lần thứ 2.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo CV 8967);
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (5). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9762/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9762/VPCP-QHQT

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329917