• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 9781/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9781/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9781/VPCP-KTN
V/v dự thảo Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7662/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3576/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 10 năm 2016), Tài chính (văn bản số 15187/BTC-HCSN ngày 26 tháng 10 năm 2016) về việc ban hành Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, rà soát danh mục gói thầu, nội dung mua sắm và quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; hoàn thiện dự thảo Quyết định dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9781/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9781/VPCP-KTN

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330191