• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Công văn 9833/VPCP-CN năm 2018 về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9833/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9833/VPCP-CN
V/v Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng bin Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 9042/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn s 9731/BQP-TM ngày 01 tháng 9 năm 2018), Công Thương (Công văn số 7225/BCT-KH ngày 07 tháng 9 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5111/BTNMT-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6732/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 11721/BTC-QLCS ngày 26 tháng 9 năm 2018); Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 5441/UBND-GT3 ngày 28 tháng 8 năm 2018) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Công văn số 2291/HHVN ngày 27 tháng 8 năm 2018) về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại các văn bản nêu trên, bao gồm cả việc làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện lại nội dung Đề án, trong tháng 10 năm 2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, NN, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9833/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9833/VPCP-CN

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396615