• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 987/VPCP-KTTH bất cập trong việc quản lý nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 987/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/VPCP-KTTH
V/v bất cập trong việc quản lý nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 253/TTr- UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 về việc giải quyết các bất cập trong việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra những phản ánh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 253/TTr-UBND nêu trên về bất cập trong quản lý nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng; chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp xử lý, khắc phục kịp thời những vướng mắc (nếu có) nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 02 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 987/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 31/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 987/VPCP-KTTH

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177168