• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 9894B/BKHĐT-TCTT năm 2017 về triển khai nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 9894B/BKHĐT-TCTT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9894B/BKHĐT-TCTT
V/v triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình MTQG

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở văn bản số 5499/BKHĐT-TCTT ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương1 đã báo cáo thông tin về tình hình và tiến độ triển khai các nhiệm v Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 25 Quy chế quản lý, Điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua tổng hợp thông tin cho thấy, các địa phương đều chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Kết qu đạt được tính đến hết tháng 9 năm 2017 như sau:

- Hầu hết các địa phương hoàn thành công tác ban hành văn bản cấp địa phương về: (i) quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia; (ii) danh Mục các dự án đầu tư được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù;

- Một số địa phương đã ban hành quy định hoặc văn bản hướng dẫn về (iii) phân cấp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tại địa phương2 và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã3; (iv) quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia4.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được đầy đủ báo cáo cập nhật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25 Quy chế quản lý, Điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia nêu trên. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có đủ thông tin đtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoàn thiện khung chính sách cấp địa phương trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Để có đầy đủ thông tin tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo quy định tại Quy chế quản lý, Điều hành các Chương trình Mục tiêu quốc gia hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, gửi báo cáo về kết quả triển khai các nhiệm vụ này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 1 45/63 địa phương

2 Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh....

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tnh ban hành văn bản hướng dẫn, như: Nghệ An, Phú Yên, Bắc Cạn, Ninh Thuận, Đăk Nông, Kon Turn, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang,...

4 Đồng Nai,...

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Quy định cụ thể về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cho các ngành, các cấp phù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm trên phạm vi địa phương.

3. Bố trí cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực của địa phương; Ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác tại địa phương.

5. Chỉ đạo thực hiện; tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

6. Chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên địa bàn có hiệu quả, không để thất thoát; đảm bảo việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức phân bổ vốn theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định về tài chính hiện hành.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 16, Điều 18 Quy chế này./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Quy định cụ thể về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cho các ngành, các cấp phù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm trên phạm vi địa phương.

3. Bố trí cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực của địa phương; Ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác tại địa phương.

5. Chỉ đạo thực hiện; tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

6. Chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên địa bàn có hiệu quả, không để thất thoát; đảm bảo việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức phân bổ vốn theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định về tài chính hiện hành.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 16, Điều 18 Quy chế này./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9894B/BKHĐT-TCTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 30/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9894B/BKHĐT-TCTT

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377667